Regulamin

Regulamin uczestnictwa w forum słupskich konsultacji społecznych na portalu http://dialog.slupsk.eu


 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, jako „Właściciela” portalu słupskich konsultacji społecznych, na rzecz użytkownika Internetu, zwanego dalej „Użytkownikiem”, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego uczestniczenia w forum serwisu konsultacji społecznych znajdującego się pod adresem http://dialog.slupsk.eu, zwanego dalej „Forum”, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.
 2. Dostęp do Forum mają wszystkie osoby korzystające z Internetu. Użytkownik, który zalogował się na Forum używa zarezerwowanych dla niego loginów. Właściciel może uzależnić korzystanie z Forum od wcześniejszego dokonania rejestracji.
 3. Niedopuszczalne są treści na forum sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujące przemoc, wulgarnych i naruszające powszechnie obowiązujące zasady moralne.
 4. Niedopuszczalne są również wpisy na Forum o charakterze reklamowym oraz linki do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim.
 5. Forum podlega moderacji przez Właściciela, w związku z tym publikacja wpisu Użytkownika następuje dopiero po sprawdzeniu treści przez Właściciela pod kątem prawidłowości zgodnie z pkt 3 oraz pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Właściciel decyduje również o umieszczeniu wątku Użytkownika na tematycznie odpowiednim Forum.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji wpisów zawierających treści, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt 3 i pkt 4 Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Właściciel może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy zamieszczaniu wpisu.
 9. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum nieodpłatnie upoważnia Właściciela do:
  • zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,
  • obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
  • publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów (wypowiedzi) w sieci Internet,
  • włączania ich do innych utworów i tworzenia opracowań,
  • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
  • publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).
 10. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.
 11. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Słupska z siedzibą w Słupsku, przy Plac Zwycięstwa 3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji na Forum dyskusyjnym Portalu Słupskich Konsultacji Społecznych i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Słupsk, 2 lutego 2012 roku

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”